Doporučený postup ochrany dat byl upraven následovně

1. Informace o ochraně osobních údajů


Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

2. Robert Bosch odbytová s.r.o. respektuje Vaše soukromí


Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky. Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

3. Správce


Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Praha 5, Radlická 350/107d
PSČ 15000
IČO 43872247
Spisová značka C 5483 vedená u rejstříkového soudu v Praze.
Jednatel společnosti: Ing. Milan Šlachta

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů


4.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
 • – komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),
 • – obchodní údaje (např. smluvní vztahy, zájem o uzavření smlouvy nebo výrobky),
 • – klientská historie,
 • – účetní a platební údaje,
 • – transakční údaje,
 • – údaje z veřejně dostupných informací (od třetích stran, např. firmy poskytující informace o bonitě, nebo z veřejných rejstříků a seznamů),
 • – údaje v partnerských programech (statusy, body, bonusy).

4.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3. Účely zpracování a právní základy

 • 4.3.1. Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).
 • 4.3.2. Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci s registrací (Právní základ: plnění smlouvy).
 • 4.3.3. Zjištění přerušení provozu a výpadků (právní titul: splnění našich právních závazků v rámci bezpečnosti dat a oprávněného zájmu vyřešit přerušení a výpadky a zajistit bezpečnost našich aplikací).
 • 4.3.4. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).
 • 4.3.5. Účasti v zákaznických programech, soutěžích a jiných kampaních (právní titul: souhlas/plnění smlouvy).
 • 4.3.6. Odeslání e-mailového nebo SMS/MMS newsletteru se souhlasem příjemce (právní titul: souhlas).
 • 4.3.7. Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).
 • 4.3.8. Doručování zásilek dle plnění smlouvy (právní titul: plnění smlouvy).

4.4. Registrace

Pokud si budete přát využít nebo přistupovat k poskytovaným výhodám, požádáme Vás, abyste se zaregistrovali. Při registraci sbíráme údaje nutné k poskytnutí zvolené služby, plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mail, je-li třeba, další dobrovolné údaje. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5. Log soubory

Pokaždé, když použijete internet, Váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech. Ukládáme log soubory na krátkou dobu a pouze proto, abychom odhalili výpadky a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), poté je odstraňujeme. Log soubory, které je potřebné z evidenčních důvodů uchovávat, není možné odstranit, dokud není příslušný incident zcela uzavřen a mohou být, v závislosti na konkrétním případě, předány vyšetřujícím orgánům. Log soubory jsou také používány k analytickým účelům (bez nebo s neúplnou IP adresou). Viz modul webová analýza, bod č. 5. V log souborech se uchovávají především tyto informace:
 • – IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;
 • – internetová adresa webové stránky, ze které se přistoupilo na on-line nabídku (takzvaná zdrojová nebo referenční URL;
 • – název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;
 • – názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
 • – datum, čas a dobu trvání stahování;
 • – objem přenesených dat;
 • – operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků /add-ons/ (např. Flash playeru);
 • – kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“)

4.6. Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na děti starší 16 let.

4.7. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předávány dalším správcům pouze pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právním předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.8. Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, vyřizování plateb, programování, správa internetových stránek a mobilních aplikací, datový hosting, callcentra. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

4.8.1. Oznámení o zásilce

Abychom Vás mohli nechat informovat o Vaší zásilce, předáváme Vaši e-mailovou adresu a tel. číslo v rámci plnění smlouvy přepravní společnosti – 94 MINUTES s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, Tel.: +420 516 116 396, www.94minutes.cz

5. Výherní soutěže nebo slevové akce


Pokud se účastníte výherní soutěže nebo slevové akce, které pořádáme, používáme Vaše údaje k informování o výhře a za účelem marketingu našich produktů v právně přípustném rozsahu, příp. ve Vámi odsouhlaseném rozsahu. Podrobné informace k výherním soutěžím nebo slevovým akcím najdete v příslušných podmínkách účasti.

6. Používání cookies


V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

6.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

6.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů. Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

6.1.2. Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

6.2. Komfortní cookies

Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortnější surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

6.3. Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně
Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:
– Statistika:
Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.
– Měření konverzí:
Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.
– Pluginy sociálních sítí:
Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.
– Retargeting:
Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.
Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

6.3.1. Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

6.3.2. New Relic Browser

Název: New Relic Browser
Poskytovatel: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Funkce: Za účelem sledování uživatelské zkušenosti a řešení potíží nebo stížností zákazníků je vyžadován přenos vašich osobních údajů výše uvedenému správci.

6.4. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů: Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

6.4.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

6.4.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

7. Newsletter


7.1. Newsletter s přihlášením; právo na odvolání

V našich on-line aplikacích se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Používáme k tomu tzv. postup „dvojího přihlašování“, což znamená, že Vám zašleme newsletter e-mailem, mobilním messengerem, SMSkou nebo oznámením teprve poté, co jste prokazatelně potvrdili aktivaci služby newsletter kliknutím na odkaz v oznámení. Pokud si v budoucnu budete přát newslettery již nedostávat, můžete přihlášení kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Obvykle můžete svůj souhlas s e-mailovými newslettery odvolat kliknutím na odkaz, který je odesílán z dané on-line aplikace. Objeví se v nastavení pro správu. Alternativně nás můžete kontaktovat na adrese v části Kontakt.

8. Externí odkazy


Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

9. Bezpečnost


Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

10. Práva uživatelů


K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže). Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

10.1. Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

10.2. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

11. Změny Informace o zpracování osobních údajů


Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

12. Kontakt


Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“.
Chcete-li uplatnit svá práva, použijte následující odkaz:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Chcete-li upozornit na případy ochrany údajů, použijte následující odkaz:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení informační bezpečnosti a soukromí skupiny Bosch (C/ISP)
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO
Nebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:
Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
Email: oou@cz.bosch.com
Datum účinnosti: 21. 05. 2018

13. Datum účinnosti


červenec 2023